شماره ٤٢٢: جلوه هاي مختلف دارد شراب لاله رنگ

جلوه هاي مختلف دارد شراب لاله رنگ
آب، جوهر مي شود درتيغ و در آيينه زنگ
خشم دل را غوطه درزنگ قساوت مي دهد
برنمي خيزد سياهي از سر داغ پلنگ
راست نايد صحبت پيرو جوان بايکدگر
پربرون آرد درآغوش کمان تير خدنگ
اندکي دارد خبر از حال دل دربند زلف
هر مسلماني که افتاده است در قيد فرنگ
داغ مي روياند از دل خالهاي عنبرين
ميکشد درخون نگه را چهره هاي لاله رنگ
يک سر مو در اطاعت گرچه کوتاهي نکرد
با دل من زلف او دارد همان صد حلقه جنگ
اين هما از بيضه فولاد مي آيد برون
دامن دولت به آساني نمي آيد به چنگ
نيست حرف سخت برخاطر گران آن را که زد
شيشه ناموس را بر سنگ صائب بي درنگ