شماره ٣٩١: آزرده است گوشه نشين ازوداع خلق

آزرده است گوشه نشين ازوداع خلق
غافل که اتصال حق است انقطاع خلق
در اختلاط خلق ضررهاست، زينهار
بگذر ز خلق و صحبت بي انتفاع خلق
جانسوزتر زمرگ طبيعي است فوت وقت
کاين انقطاع حق بود آن انقطاع خلق
بر اجتماع خلق مکن تکيه کز غرور
گوساله را خداي کند اجتماع خلق
صائب به ياد حق ز جهان صلح کرده ايم
فارغ نشسته ايم ز صلح ونزاع خلق