شماره ٢٠٩: مگر ز موج شراب است رشته سازش؟

مگر ز موج شراب است رشته سازش؟
که مي دود به رگ و پي چو روح آوازش
کباب مطرب رنگين نواي عشق شوم
که ساخت گوشه نشين عندليب راسازش
چو شيشه هرکه به آوازه مي کند احسان
گران به گوش خورد بانگ مغز پردازش
کريم اوست که صد جام اگر دهد چون خم
چنان دهد که نگردد بلند آوازش
سر جدال به صياد پيشه اي دارم
که سنگ، سينه کبک است پيش شهبازش
زخون کبک، بدخشان شده است سينه کوه
هنوز تشنه خون است چنگل بازش
کلاه گوشه به خورشيد و ماه مي شکند
کسي که خامه صائب کند سرافرازش