شماره ٦٥: روشناس اهل مشرب چون در ميخانه باش

روشناس اهل مشرب چون در ميخانه باش
آشناتر با مي از خط لب پيمانه باش
ديده باني رابه بلبل داد آخر باغبان
چشم بدبيني ببند و چشم صاحب خانه باش
در غبار خط نهان شد خال، رحمي پيش گير
دام را در خاک چون کردي به فکر دانه باش
صائب امشب نوبت افسانه مژگان اوست
چشم اگر داري به فکر گريه مستانه باش