شماره ٦٨٧: مرا شکستگي پا به آن جناب رساند

مرا شکستگي پا به آن جناب رساند
فتادگي سر شبنم به آفتاب رساند
ندوختم نظر از آفتاب عارض او
اگر چه خانه چشم مرا به آب رساند
همان که شست ز خاط جواب نامه من
هزاره نامه ننوشته را جواب رساند
زهر که گرد برآورد آن سبک جولان
ز راه لطف به پابوس آن رکاب رساند
زگريه قطع نظر چون کنم در اين گلشن
که چشم تر سرشبنم به آفتاب رساند