شماره ٥٤٩: چه باک دانه خال از گزند مي دارد؟

چه باک دانه خال از گزند مي دارد؟
ز چشم زخم چه پروا سپند مي دارد؟
اگر ز ناله من آن طبيب خوشدل نيست
چرا هميشه مرا دردمند مي دارد؟
به گرد آهوي وحشي نمي رسد فرياد
دل رميده چه پرواي پند مي دارد؟
فتاده است چو بادام هرکه چرب زبان
هميشه بستر و بالين ز قند مي دارد
ملال خاطر هرکس به قدر همت اوست
که چين به قدر بلندي کمند مي دارد
هلاک نرگس جادوي او شوم صائب
که زنده ام به نگاه کشند مي دارد