شماره ٥٢٤: اگر چه قامت سرو اعتدال را دارد

اگر چه قامت سرو اعتدال را دارد
کجا نزاکت آن نونهال را دارد؟
ز رستخيز خزان رنگ را نمي بازد
دعاي من به دو دست آن نهال را دارد
نه شبنميم که بالين ز برگ گل سازيم
سر بريده ما زير بال را دارد
بهار رفت و خزان آب زد بر آتش گل
هنوز بلبل ما قيل و قال را دارد
هلاک شيوه انصاف مي شود صائب
همين بس است که او اين کمال را دارد