شماره ٤٧٣: اگر نقاب ازان روي دلپسند افتد

اگر نقاب ازان روي دلپسند افتد
به شهر سوختگان قحطي سپند افتد
هواي قامت او فکر را بلندي داد
سخن بلند شود عشق چون بلند افتد
به چشم کم نظران ميل آتشين مکشيد
که آتشي به هواداري سپند افتد
به صد چراغ گل و لاله ره برون نبرد
اگر نسيم در آن طره بلند افتد
مناز پر به سخنهاي آتشين صائب
زبان شمع درين انجمن بلند افتد