شماره ٣٤٢: رتبه خط تو بالغ نظران مي دانند

رتبه خط تو بالغ نظران مي دانند
قدر ياقوت تو روشن گهران مي دانند
شيوه چشم ترا اهل نظر مي يابند
نشأه حسن ترا بيخبران مي دانند
از نگاه تو چه يابند پريشان سخنان؟
اين زباني است که صاحب نظران مي دانند
سرو و شمشاد همين قامتي افراخته اند
روش دلبري اين خوش کمران مي دانند
منعمان را به حساب غم ايام چه کار؟
اين حسابي که بي سيم و زران مي دانند
رهرواني که درين باديه گرم طلبند
برق را دخل بي بال و پران مي دانند
با سخنهاي تو صائب که زوالش مرساد!
حالتي هست که کامل نظران مي دانند