شماره ٢٦٠: پيچ و خم لازمه رشته جان مي باشد

پيچ و خم لازمه رشته جان مي باشد
نيست بي سلسله تا آب روان مي باشد
جان روشن نکند در تن خاکي آرام
آب در صلب گهر قطره زنان مي باشد
اختياري نبود آه، کهنسالان را
تير را شهپر پرواز، کمان مي باشد
صحبت بدگهران بر دل نيکان بارست
در ترازوي گهر سنگ گران مي باشد
رخنه در جوشن فولاد کند چون پيکان
دل هرکس که موافق به زبان مي باشد
چشم حيران نشود سير ز نظاره حسن
ديده آينه دايم نگران مي باشد
مي رسد روزيش از عالم بالا بي خواست
هرکه مانند صدف پاک دهان مي باشد
شوخي حسن محال است ز خط گم گردد
برق در ابر سيه خنده زنان مي باشد
ديده حرص محال است شود سير به خاک
دام در زير زمين هم نگران مي باشد
عشق در پرده ناموس نماند صائب
ماه پوشيده کجا زير کتان مي باشد؟