شماره ٧٠٨: نگاه نرگس نيلوفري خونخوار مي باشد

نگاه نرگس نيلوفري خونخوار مي باشد
بلاي آسماني سخت بي زنهار مي باشد
دهان چون شيشه پرخنده است پاي خم نشينان را
خوشا کبکي که در دامان اين کهسار مي باشد
دل از صد رهگذر باشد پريشان سبحه داران را
حواس جمع را شيرازه از زنار مي باشد
عنان نشأه را پيچد لباس عاريت بر هم
خوشا مستي که در ميخانه بي دستار مي باشد
غنيمت دان در آن کنج دهن آن خال مشکين را
که در دوران خط اين نقطه بي پرگار مي باشد
بلا گردان به قدر حسن باشد هر جمالي را
که نيل چشم زخم ميکشان هشيار مي باشد
عنان برق را ابر سيه صائب نمي گيرد
نماند در جگر آهي که آتشبار مي باشد