شماره ١٩٣: کي به هر چشمي نظربازان تماشايش کنند؟

کي به هر چشمي نظربازان تماشايش کنند؟
هم مگر نور اقتباس از روي زيبايش کنند
حلقه چشمي چو دور آسمان بايد وسيع
تا تماشاي جمال عالم آرايش کنند
با خيال از وصل قانع شو که آن حسن لطيف
مي شود پوشيده تر چندان که پيدايش کنند
چون الف در مد بسم الله پنهان مي شود
گر برابر سرو را با قد رعنايش کنند
در گراني عقل اگر پهلو زند با کوه قاف
چون سپند اين آتشين رويان سبکپايش کنند
هر که چون شبنم زند بر ساغر گل پشت دست
هم قدح با آفتاب عالم آرايش کنند
ديده صاحب بصيرت مي برد در هر نظر
از تماشا، لذت کوري که بينايش کنند
نقطه اي کز خامه صائب چکد، صاحبدلان
در نظرها مردمک، در دل سويدايش کنند