شماره ٩: بي علايق چون شود سالک به منزل مي رسد

بي علايق چون شود سالک به منزل مي رسد
چون شود بي برگ نخل اينجا به حاصل مي رسد
بردباري پيشه خود کن که در راه سلوک
هر که سنگين تر بود بارش به منزل مي رسد
دست رد ما را به درگاه قبول حق رساند
حق پرستان را مدد دايم ز باطل مي رسد
بيقرار شوق در يک جا نمي گيرد قرار
اول سيرست چون سالک به منزل مي رسد
رهنوردان را سبکباري بود باد مراد
کف به اندک سعيي از دريا به ساحل مي رسد
من به چندين دستگاه از دست يک دل عاجزم
چون صنوبر با تهيدستي به صددل مي رسد
گرچه حاصل نيست صائب تخم آتش ديده را
دانه دلها چو مي سوزد به حاصل مي رسد