شماره ٨: من کيم تا يار بي پروا به فريادم رسد؟

من کيم تا يار بي پروا به فريادم رسد؟
آه صبح و گريه شبها به فريادم رسد
دامن صحرا نبرد از چهره ام گرد ملال
مي روم چون سيل تا دريا به فريادم رسد
از سواد شهر خاکسترنشين شد اخگرم
کو جنون تا دامن صحرا به فريادم رسد
کوه غم شد آب از فرياد عالمسوز من
کيست ديگر در دل شبها به فريادم رسد؟
جوش گل را گوش عاشق نغمه من مانده کرد
ناله بلبل کجا تنها به فريادم رسد
مي روم از خويش بيرون پايکوبان چون سپند
تا کجا آن آتشين سيما به فريادم رسد
مي توانم روز محشر شد شفيع عالمي
ناله امروز اگر فردا به فريادم رسد
در بياباني که از گم کرده راهان است خضر
چشم آن دارم که نقش پا به فريادم رسد
تيزتر شد آتشم از نغمه خشک رباب
تن زنم تا قلقل مينا به فريادم رسد
شعله آواز، صائب برق زنگار دل است
مطربي کو تا درين سودا به فريادم رسد؟