سؤال از معني انا الحق

کدامين نقطه را نطق است «اناالحق »
چه گويي هرزه بود آن يا محقق
جواب
انا الحق کشف اسرار است مطلق
جز از حق کيست تا گويد انا الحق
همه ذرات عالم همچو منصور
تو خواهي مست گير و خواه مخمور
در اين تسبيح و تهليلند دائم
بدين معني همي باشند قائم
اگر خواهي که گردد بر تو آسان
«و ان من شي ء» را يک ره فرو خوان
چو کردي خويشتن را پنبه کاري
تو هم حلاج وار اين دم برآري
برآور پنبه پندارت از گوش
نداي «واحد القهار» بنيوش
ندا مي آيد از حق بر دوامت
چرا گشتي تو موقوف قيامت
درآ در وادي ايمن که ناگاه
درختي گويدت «اني انا الله »
روا باشد انا الحق از درختي
چرا نبود روا از نيک بختي
هر آن کس را که اندر دل شکي نيست
يقين داند که هستي جز يکي نيست
انانيت بود حق را سزاوار
که هو غيب است و غايب وهم و پندار
جناب حضرت حق را دويي نيست
در آن حضرت من و ما و تويي نيست