قاعده در حکمت وجود اوليا

نبوت را ظهور از آدم آمد
کمالش در وجود خاتم آمد
ولايت بود باقي تا سفر کرد
چو نقطه در جهان دوري دگر کرد
ظهور کل او باشد به خاتم
بدو گردد تمامي دور عالم
وجود اوليا او را چو عضوند
که او کل است و ايشان همچو جزوند
چو او از خواجه يابد نسبت تام
از او با ظاهر آيد رحمت عام
شود او مقتداي هر دو عالم
خليفه گردد از اولاد آدم