جواب به سؤال دوم

کسي مرد تمام است کز تمامي
کند با خواجگي کار غلامي
پس آنگاهي که ببريد او مسافت
نهد حق بر سرش تاج خلافت
بقايي يابد او بعد از فنا باز
رود ز انجام ره ديگر به آغاز
شريعت را شعار خويش سازد
طريقت را دثار خويش سازد
حقيقت خود مقام ذات او دان
شده جامع ميان کفر و ايمان
به اخلاق حميده گشته موصوف
به علم و زهد و تقوي بوده معروف
همه با او ولي او از همه دور
به زير قبه هاي ستر مستور