تمثيل در بيان مقام نبوت و ولايت

نبي چون آفتاب آمد ولي ماه
مقابل گردد اندر «لي مع الله »
نبوت در کمال خويش صافي است
ولايت اندر او پيدا نه مخفي است
ولايت در ولي پوشيده بايد
ولي اندر نبي پيدا نمايد
ولي از پيروي چون همدم آمد
نبي را در ولايت محرم آمد
ز «ان کنتم تحبون » يابد او راه
به خلوتخانه «يحببکم الله »
در آن خلوت سرا محبوب گردد
به حق يکبارگي مجذوب گردد
بود تابع ولي از روي معني
بود عابد ولي در کوي معني
ولي آنگه رسد کارش به اتمام
که با آغاز گردد باز از انجام