جواب به سؤال اول

دگر گفتي مسافر کيست در راه
کسي کو شد ز اصل خويش آگاه
مسافر آن بود کو بگذرد زود
ز خود صافي شود چون آتش از دود
سلوکش سير کشفي دان ز امکان
سوي واجب به ترک شين و نقصان
به عکس سير اول در منازل
رود تا گردد او انسان کامل