سؤال از احوال سالک و نشانهاي مرد کامل

مسافر چون بود رهرو کدام است
که را گويم که او مرد تمام است