فيما يتضمن الاشارة الي قول سيد الاوصياء صلوات الله عليه و آله: «ما عبدتک خوفا من نارک و لا طمعا في جنتک، بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتک »

نان و حلوا چيست؟ اي نيکو سرشت
اين عبادتهاي تو بهر بهشت
نزد اهل حق، بود دين کاستن
در عبادت، مزد از حق خواستن
رو حديث ما عبدتک، اي فقير
از کلام شاه مردان، ياد گير
چشم بر اجر عمل، از کوري است
طاعت از بهر طمع، مزدوري است
خادمان، بي مزد گيرند اين گروه
خدمت با مزد، کي دارد شکوه؟
عابدي کاو اجرت طاعات خواست
گر تو ناعابد نهي نامش، رواست
تا به کي بر مزد داري چشم تيز!
مزد از اين بهتر چه خواهي، اي عزيز
کاو تو را از فضل و لطف با مزيد
از براي خدمت خود آفريد
با همه آلودگي، قدرت نکاست
بر قدت تشريف خدمت کرد راست