في الترغيب في حفظ اللسان و هو من احسن صفات الانسان

نان و حلوا چيست؟ قيل و قال تو
وين زبان پردازي بي حال تو
گوش بگشا، لب فرو بند از مقال
هفته هفته، ماه ماه و سال سال
صمت عادت کن که از يک گفتنک
مي شود تاراج، اين تخت الحنک
اي خوش آنکو رفت در حصن سکوت
بسته دل در ياد «حي لايموت »
رو نشين خاموش، چندان اي فلان
که فراموشت شود، نطق و بيان
خامشي باشد، نشان اهل حال
گر بجنبانند لب، گردند لال
چند با اين ناکسان بي فروغ
باده پيمايي، دروغ اندر دروغ
وارهان خود را از اين همصحبتان
جمله مهتابند و دين تو، کتان
صحبت نيکانت ارنبود نصيب
باري از همصحبتان بد شکيب