في ذم المتهمين بجمع أسباب الدنيا، المعرضين عن تحصيل أسباب العقبي

نان و حلوا چيست؟ اسباب جهان
کافت جان کهانست و مهان
آنکه از خوف خدا دورت کند
آنکه از راه هدي دورت کند
آنکه او را بر سر او باختي
وز ره تحقيق، دور انداختي
تلخ کرد اين نان و حلوا کام تو
برد آخر، رونق اسلام تو
برکن اين اسباب را از بيخ و بن
دل دل، اين نارهوس را سرد کن
آتش اندر زن در اين حلوا و نان
وارهان خود را از اين باد گران
از پي آن مي دوي از جان و دل
وز پي اين مانده اي چون خر به گل
الله الله، اين چه اسلام است و دين
ترک شد آئين رب العالمين
جمله سعيت، بهر دنياي دني است
بهر عقبي، مي نداني، سعي چيست
در ره آن موشکافي، اي شقي
در ره اين، کند فهم و احمقي