في ذم اصحاب التدريس مقصد هم مجرد اظهار الفضل و التلبيس

نان و حلوا چيست؟ اين تدريس تو
کان بود سرمايه تلبيس تو
بهر اظهار فضيلت، معرکه
ساختي، افتادي اندر مهلکه
تا که عامي چند سازي دام خويش
با صد افسون، آوري در دام خويش
چند بگشايي سر انبان لاف؟
چند پيمايي گزاف اندر گزاف؟
ني فروعت محکم آمد، ني اصول
شرم بادت از خدا و از رسول
اندرين ره چيست داني غول تو؟
اين ريايي درس نامعقول تو
درس اگر قربت نباشد زان غرض
ليس درسا انه بئس المرض
اسب دولت، برفراز عرش تاخت
آنکه خود را زين مرض آزاد ساخت