في الفوائد المتفرقة فيما يتضمن الاشارة الي قوله تعالي ان الله يائمرکم أن تذبحوا بقرة

ابذلوا اروا حکم يا عاشقين
ان تکونوا في هوانا صادقين
داند اين را هرکه زين ره آگه است
کاين وجود و هستيش، سنگ ره است
گوي دولت آن سعادتمند برد
کو، به پاي دلبر خود، جان سپرد
جان به بوسي مي خرد آن شهريار
مژده اي عشاق، کآسان گشت کار
گر همي خواهي حيات و عيش خوش
گاو نفس خويش را اول بکش
در جواني کن نثار دوست جان
رو «عوان بين ذالک » را بخوان
پير چون گشتي، گران جاني مکن
گوسفند پير قرباني مکن
شد همه برباد، ايام شباب
بهر دين، يک ذره ننمودي شتاب
عمرت از پنجه گذشت و يک سجود
کت به کار آيد، نکردي اي جهود!
حاليا، اي عندليب کهنه سال
ساز کن افغان و يک چندي بنال
چون نکردي ناله در فصل بهار
در خزان، باري قضا کن زينهار!
تا که دانستي زيانت را ز سود
توبه ات نسيه، گناهت نقد بود
غرق درياي گناهي تا به کي؟
وز معاصي روسياهي تا به کي؟،
جد تو آدم، بهشتش جاي بود
قدسيان کردند پيش او سجود
يک گنه چون کرد، گفتندش: تمام
مذنبي، مذنب، برو بيرون خرام!
تو طمع داري که با چندين گناه
داخل جنت شوي، اي روسياه!