نان و حلوا چيست؟

نان و حلوا چيست؟ جاه و مال تو
باغ و راغ و حشمت و اقبال تو
نان و حلوا چيست؟ اين طول امل
وين غرور نفس و علم بي عمل
نان و حلوا چيست؟ گويد با تو فاش
اين همه سعي تو از بهر معاش
نان و حلوا چيست؟ فرزند و زنت
اوفتاده همچو غل در گردنت