شماره ١٩٧: در دل ما عشقش از جان خوشتر است

در دل ما عشقش از جان خوشتر است
جان چه باشد عشق جانان خوشتر است
عشق او گنجي و دل ويرانه اي
گنج او در کنج ويران خوشتر است
خوش بود يک جام مي شادي ما
بلکه مي خوردن فراوان خوشتر است
آب چشم ما بهر سو مي رود
عين ما از بحر عمان خوشتر است
راز دل با غير پيدا کي کنم
سر او در سينه پنهان خوشتر است
صورت بلبل در گلستان خوش بود
مجلس ما از گلستان خوشتر است
نعمت الله گر تو را باشد خوش است
ور نباشد مفلسي زان خوشتر است