شماره ٧٢٣: اي مير همه شکر فروشان

اي مير همه شکر فروشان
توبه شکن صلاح کوشان
عشاق ز دست چون تو ساقي
خونابه به جاي باده نوشان
در ميکده غمت سفالي
نرخ همه معرفت فروشان
يک خرقه رخت درست نگذاشت
در صومعه کبود پوشان
در کاوش کنه خوبي تو
کند است خيال تيزهوشان
از پرده چو گل دمي برون آي
باد همه نيکوان فروشان
خوش وقت تو کآگهي نداري
از آتش سينه هاي جوشان
بيدار نگشت نرگس مست
از ناله بلبل خروشان
از تو سخني به هر ولايت
خسرو به ولايت خموشان