شماره ٦٠٤: هر شب فتاده بر در تو خاک در خورم

هر شب فتاده بر در تو خاک در خورم
يک شب مگر ز بام تو سنگي دگر خورم
جايي که تو کمان کشي، اي نخل فتنه بار
پيکان آب داده چو خرماي تر خوردم
روزي که بينمت ز پي ديدن دگر
شب تا به روز حسرت روز دگر خورم
گر تو خوشي که برگ مرادي نباشدم
از شاخ عمر خويش مبادا که برخورم
مستم کند ز شوق بسان شراب تلخ
خونابه غمت که چو شير و شکر خورم
سيري هنوز نيست لب خون گرفته را
چندي که من همي ز فراقت جگر خورم
کمتر کرشمه کن که کشنده ست اين شراب
بيچاره خسرو، ار قدري بيشتر خورم