شماره ٥٦٧: سبزه ها نو مي دمد بيرون رويم

سبزه ها نو مي دمد بيرون رويم
مست در صحراي ميناگون رويم
دوستان مستند و باران مي چکد
همچنان خيزان فرا بيرون رويم
مطرب و مي گر چه موجود است، ليکن
خوبرويي نيست، آخر چون رويم
اي صبا، آن سرو بالا را بخوان
تا برون با آن رخ گلگون رويم
چند ياد سرو، باري چندگاه
همره آن قامت موزون رويم
روي خوبان داروي بيهوشي است
چون زييم، ار با چنين افيون رويم
جعد او گيريم و بر خسرو بريم
سلسله در دست بر مجنون رويم