شماره ٥٠١: اي گريه، ترا چه شکر گويم؟

اي گريه، ترا چه شکر گويم؟
کز تست هزار آبرويم
آيد همه، بوي آتش دل
هر بار که از جگر ببويم
بيگانه و آشنا به يک بار
دانند که من غلام اويم
اي ديده، به جاي اشک خون ريز
يا دست ز ديدنت بشويم!
گفتي که «اسير کيست خسرو؟»
از غمزه بپرس، من چه گويم؟