شماره ٤١٩: زهي زلفت شکسته نرخ سنبل

زهي زلفت شکسته نرخ سنبل
گلستان رخت خنديده بر گل
رسانده خط ياقوت تو ريحان
کشيده خط به کافور تو سنبل
عروسي را که او صاحب جمال است
چو دريابد، گرش نبود تحمل
چو ريش خستگان را مرهم از تست
مکن در کار مسکينان تغافل
اگر گل را نباشد برگ و پيوند
چه سود از ناله شبگير بلبل؟
به جانت کانکه بر جان دارم از غم
نباشد کوه سنگين را تحمل
چو از زلفش بدين روز اوفتادم
تو نيز، اي شب، مکن بر من تطاول
خوشا آن بزم روحاني که هر دم
کند مستي به پاداش تعقل
بزن مطرب که مستان صبوحي
از آن مستند و خسرو از تامل