شماره ٤١١: دو چشمت آفت دلهاست هر يک

دو چشمت آفت دلهاست هر يک
دو زلفت عقد مشکلهاست هر يک
شکنهاي سر زلف کج تست
فرامشخانه دلهاست هر يک
نشيمنها که بر خاک در تست
ز بهر ديده منزلهاست هر يک
کنند ار عاشقانت خاک بر سر
سزد، چون پاي در گلهاست هر يک
مده پند اهل دل را، زاهدا، زانک
چو خسرو مست باطلهاست هر يک