شماره ٤٠٤: چو مهر مي کند از مشرق پياله طلوع

چو مهر مي کند از مشرق پياله طلوع
شود منور از انوار او جهان مجموع
جهان پير چو روشن شد از فروغ قدح
چه باک، اگر نکند آفتاب چرخ طلوع؟
جماعتي که به تقوي و شرع مي کوشند
چرا به باده پرستي نمي کنند شروع؟
کتاب فقه ندانند در مدارس ما
دريغ عمر که شد صرف در اصول و فروع
فقيه شرع که ما را به مي کند تکفير
به عمر خويش نکرده ست سجده اي به خضوع
چو نامه اي بنويسم به سوي دلبر خويش
فمنه امن قلبي علي کتاب دموع
مگوي پند به خسرو ازو گذر، واعظ
که بند خلق بود نزد مست نامسموع