شماره ٢١٢: هوايي خرم است و هر طرف باران همي بارد

هوايي خرم است و هر طرف باران همي بارد
نگويم قطره کز بالا گل و ريحان همي بارد
نگون سر شاخهاي سبزه گويي در همي جنبد
ز بس کابر در افشان لولوي غلتان همي بارد
چکان قطره ز سرهاي انار تازه پنداري
که هر دانه که بوده ست اندرون پنهان همي بارد
خوش آن وقتي که مطرب در سماع، و نيکوان سرخوش
خرامان در ميان سبزه و باران همي بارد
ز بهر پاي خوبان را بساط سبزه مي شويد
هر آبي کز هوا بر سبزه بستان همي بارد
ولي هر قطره بر جان آب داده هست چون پيکان
جدا افتاده اي را کز مژه طوفان همي بارد
هواي ابر با هم صحبتان، خسرو، غنيمت دان
که عيش و خوش دلي از صحبت ايشان همي بارد