شماره ١٩٥: اگر دلبري چون تو جايي برآيد

اگر دلبري چون تو جايي برآيد
به هر جا که شنيد بلايي برآيد
قد تست چون در گلستان در آيي
اگر سروي اندر قبايي برآيد
برآيد به هر جا گل، اما چو رويت
به نزديک ما دور جايي برآيد
به کوي تو هر سال از خون خلقي
زهر سبزه مردم گيايي بر آيد
رسد ناله من ز پيشت به جايي
که از هفت گنبد صدايي برآيد
عنايت کن اندر حق بنده خسرو
مگر از تو کار گدايي برآيد