شماره ١٧٦: هر کرا خال عنبرين باشد

هر کرا خال عنبرين باشد
گر کند ناز، نازنين باشد
غمزه ات چون کمين کند بر خلق
ترک جانباز در کمين باشد
روي تو خرمن گلي ست، از آنک
خرمن ماه خوشه چين باشد
تا ترا نيز قصد جان و دل است
کار ما نزد عقل و دين باشد
در سماعي که عشقبازان را
بزم پر آه آتشين باشد
آستين برفشان که بهر نثار
همه را جان در آستين باشد
پيش رخساره منور تو
روي خورشيد بر زمين باشد
آفرين بر جمال تو که بر او
ز آفريننده آفرين باشد