شماره ١٦٠: پيش روي تو ياسمين که بود؟

پيش روي تو ياسمين که بود؟
پيش لعل تو انگبين که بود؟
هر کجا نام طره تو برند
نافه خام پوستين که بود
گل که بو مي برد ز باد صبا
با چنان روي نازنين که بود
چون ببينم که پا نهي به زمين
سر نهم من به هر زمين که بود
خسروت شد غلام و بنده، وليک
به جز از بند اينچنين که بود