ثناي سلطان علاء الدوله مسعود

شاد باش اي شاه عالم شاد باش
با بتان دلبر نوشاد باش
شاه مسعودي و تا باشد جهان
در سعادت خرم و آباد باش
مقتداي پادشاهاني به ملک
شهرياران را به عدل استاد باش
ملک همزاد تو آمد تو به ناز
در تن اين نازنين همزاد باش
خلق گيتي بنده و آزاد تست
دستگير بنده و آزاد باش
عدل بنياديست عالي ملک را
تو به حق معمار آن بنياد باش
در درنگ و حزم ثابت کوه شو
در شتاب و عزم نافذ باد باش
نصرت اندر آبگون پولاد تست
ناصر اين آبگون پولاد باش
تا به داد و دين بود پاينده ملک
قطب دين و پيشگاه داد باش
تا عمل نيکو بود پاينده ملک
تو بر نيکان به نيکي ياد باش
همچنين با عزم و حزم جزم زي
همچنين با دست و طبع راد باش
عالم از انصاف تو شادست شاد
شاد باش اي شاه عالم شاد باش