در مدح گويد

اي خداوند رحمت ايزد
بر تو و دولت جوان تو باد
بر همه کارها و نهمت ها
چرخ گردنده در ضمان تو باد
همه ساله همه مصالح ملک
در بيان تو و بنان تو باد
بر همه نامه هاي جود و کرم
با همه وقت ها نشان تو باد
بر سر دولت هنرمندان
سايه عز جاودان تو باد
همه انديشه صلاح و فساد
در يقين تو و گمان تو باد
ملجاء سروران سراي تو باد
مسند سروري مکان تو باد
هر که او را زمانه بيم کند
در پناه تو و امان تو باد
فتح و نصرت به هر چه راي کني
با رکيب تو و عنان تو باد
ناتواني نصيب دشمن تست
تندرستي همه توان تو باد
جان ما بندگان که داد به ما
دولت تو فداي جان تو باد