هم در مديح

اي خواجه دل تو شادمان باد
جان تو هميشه در امان باد
اين راي سفر که يش داري
بر تو به خوشي چو بوستان باد
شادي و سلامتي و رادي
با تو همه ساله همعنان باد
اقبال و جلال و دولت و عز
بر جان و تن تو پاسبان باد
هر جا که روي و بازآيي
دادار تو را نگاهبان باد
شادي و سعادت و سلامت
با تو به حساب همرهان باد
زين شغل و عمل که اندرويي
چونان که تو خواهي آنچنان باد
اعداي تو باد زير امرت
فرمان تو بر همه روان باد
اقبال نصيب دوستانت
ادبار نصيب دشمنان باد
شغل تو چو راي تو قوي باد
بخت تو چو عمر تو جوان باد
هر چند ز دين تازياني
عمر تو چو عمر عاديان باد