شماره ٣٠١: نيم بي تو دمي بي غم، کجايي؟

نيم بي تو دمي بي غم، کجايي؟
ندارم بي تو دل خرم، کجايي؟
به بويت زنده ام هر جا که هستي
به رويت آرزومندم، کجايي؟
نيايي نزد اين رنجور يک دم
نپرسي حال اين درهم، کجايي؟
چو روي تو نبينم هر سحرگاه
بنالم زار: کاي همدم، کجايي؟
ز من هر دم برآيد ناله و آه
چو ياد آيد رخت هر دم، کجايي؟
درآ شاد از درم: کز آرزويت
به جان آمد دل پر غم، کجايي؟