شماره ٢٥٠: اي عشق، کجا به من فتادي؟

اي عشق، کجا به من فتادي؟
وي درد، به من چه رو نهادي؟
اي هجر، به جان رسيدم از تو
بس زحمت و دردسر که دادي
از يار خودم جدا فکندي
آخر تو به من کجا فتادي؟
هرگز نکنم تو را فراموش
اي آنکه مرا هميشه يادي
خرم به غم تو چون نباشم؟
چون تو به غمم هميشه شادي
تا چند خوري، دلا، غم جان؟
با غم همه وقت در جهادي
بگذر ز سر جهان، عراقي
انگار نبودي و نزادي