شماره ٢٣١: آن مونس غمگسار جان کو؟

آن مونس غمگسار جان کو؟
و آن شاهد جان انس و جان کو؟
آن جان جهان کجاست آخر؟
و آن آرزوي همه جهان کو؟
حيران همه مانده ايم و واله
کان يار لطيف مهربان کو؟
با هم بوديم خوش، زماني
آن عيش و خوشي و آن زمان کو؟
اي دل شده، دم مزن ز عشقش
گر عاشق صادقي نشان کو؟
گر باخبري ازو نشان چيست؟
ور بي خبري ز جان فغان کو؟
گر يافته اي ز عشق بويي
خون دل و چشم خون فشان کو؟
ور همچو من از فراق زاري
دل خسته و جان ناتوان کو؟
اي دل، منگر سوي عراقي
سرگشته مباش هم چنان کو