شماره ١٧٤: بر من نظري کن، که منت عاشق زارم

بر من نظري کن، که منت عاشق زارم
دلدار و دلارام به غير از تو ندارم
تا خار غم عشق تو در پاي دلم شد
بي روي تو گلهاي چمن خار شمارم
ني طاقت آن تا ز غمت صبر توان کرد
ني فرصت آن تا نفسي با تو برآرم
تا شام درآيد، ز غمت، زار بگريم
باشد که به گوش تو رسد ناله زارم
کم کن تو جفا بر دل مسکين عراقي
ورنه، به خدا، دست به فرياد برآرم