شماره ١١١: مرا، گرچه ز غم جان مي برآيد

مرا، گرچه ز غم جان مي برآيد
غم عشقت ز جانم خوشتر آيد
درين تيمار گر يک دم غم تو
نپرسد حال من، جانم برآيد
مرا شادي گهي باشد درين غم
که اندوه توام از در در آيد
مرا يک ذره اندوه تو خوشتر
که يک عالم پر از سيم و زر آيد
اگرچه هر کسي از غم گريزد
مرا چون جان ، غم تو درخور آيد
مرا در سينه تاب انده تو
بسي خوشتر ز آب کوثر آيد
چو سر در پاي اندوه تو افکند
عراقي در دو عالم بر سر آيد