شماره ٦٩: تا کي کشم جفاي تو؟ اين نيز بگذرد

تا کي کشم جفاي تو؟ اين نيز بگذرد
بسيار شد بلاي تو، اين نيز بگذرد
عمرم گذشت و يک نفسم بيشتر نماند
خوش باش کز جفاي تو، اين نيز بگذرد
آيي و بگذري به من و باز ننگري
اي جان من فداي تو، اين نيز بگذرد
هر کس رسيد از تو به مقصود و اين گدا
محروم از عطاي تو، اين نيز بگذرد
اي دوست، تو مرا همه دشنام مي دهي
من مي کنم، دعاي تو، اين نيز بگذرد
آيم به درگهت، نگذاري که بگذرم
پيرامن سراي تو، اين نيز بگذرد
آمدم دلم به کوي تو، نوميد بازگشت
نشنيد مرحباي تو، اين نيز بگذرد
بگذشت آنکه دوست همي داشتي مرا
ديگر شده است راي تو، اين نيز بگذرد
تا کي کشد عراقي مسکين جفاي تو؟
بگذشت چون جفاي تو، اين نيز بگذرد