شماره ٥٩: در حلقه فقيران قيصر چه کار دارد؟

در حلقه فقيران قيصر چه کار دارد؟
در دست بحر نوشان ساغر چه کار دارد؟
در راه عشقبازان زين حرف ها چه خيزد؟
در مجلس خموشان منبر چه کار دارد؟
جايي که عاشقان را درس حيات باشد
ايبک چه وزن آرد؟ سنجر چه کار دارد؟
جايي که اين عزيزان جام شراب نوشند
آب زلال چبود؟ کوثر چه کار دارد؟
وآنجا که بحر معني موج بقا برآرد
بر کشتي دليران لنگر چه کار دارد؟
در راه پاکبازان اين حرف ها چه خيزد؟
بر فرق سرفرازان افسر چه کار دارد؟
آن دم که آن دم آمد، دم در نگنجد آنجا
جايي که ره برآيد، رهبر چه کار دارد؟
دايم، تو اي عراقي، مي گوي اين حکايت:
با بوي مشک معني، عنبر چه کار دارد؟