شماره ٥٢: با شمع روي خوبان پروانه اي چه سنجد؟

با شمع روي خوبان پروانه اي چه سنجد؟
با تاب موي جانان ديوانه اي چه سنجد؟
در کوي عشقبازان صد جاي جوي نيرزد
تن خود چه قيمت آرد؟ويرانه اي چه سنجد؟
با عاشقان شيدا، سلطان کجا برآيد؟
در پيش آشنايان بيگانه اي چه سنجد؟
در رزم پاکبازان عالم چه قدر دارد؟
در بزم بحر نوشان پيمانه اي چه سنجد؟
از صدهزار خرمن يک دانه است عالم
با صدهزار عالم پس دانه اي چه سنجد؟
چون عشق در دل آمد، آنجا خرد نيامد
چون شاه رخ نمايد فرزانه اي چه سنجد؟
گرچه عراقي، از عشق، فرزانه جهان شد
آنجا که اين حديث است افسانه اي چه سنجد؟