شفاي شه به دعا از خدا طلب کرده

خدايا شاه ما را صحت کامل کرامت کن
به غير از درد دين از دردها او را حمايت کن
ز نبض مستقيم او بود شيرازه عالم را
جهان را مستقيم از صحت آن پاک طينت کن
به حول و قوت خود رفع کن ضعف مزاجش را
مبدل رنج آن جان بخش عالم را به صحت کن
گراني بيش ازين آن جان عالم برنمي دارد
به جان دوستان درد و غم او را حوالت کن
اگر چه نيست لايق جان ما بهر نثار او
نثار مقدم آن شهسوار دين و دولت کن
به لطف خويش بردار انحراف از طبع او يارب
ز شمشير کج او ملک را با استقامت کن
دعاي صحبت او مي کنند از جان و دل عالم
دعاي خلق را در حق او يارب اجابت کن
درين موسم که عدل از مهر عالمتاب شد ميزان
مزاجش معتدل يارب به ميزان عدالت کن
ز نوبت چون گزيري نيست فرمان بخش عالم را
غم و تشويش او را منحصر در پنج نوبت کن
ز نور جبهه او چشم عالم روشني دارد
چراغ عالمي روشن ازان خورشيد طلعت کن
ندارد غير ازين وردي زبان خامه صائب
که يارب شاه ما را صحت کامل کرامت کن